Î.M. “ASOCIAȚIA DE GOSPODĂRIRE A SPAȚIILOR VERZI” A CREAT UN GRUP DE LUCRU PENTRU MODIFICAREA CADRULUI NORMATIV ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI SPAȚIILOR VERZI ÎN LOCALITĂȚILE URBANE ȘI RURALE

Î.M. “ASOCIAȚIA DE GOSPODĂRIRE A SPAȚIILOR VERZI” A CREAT UN GRUP DE LUCRU PENTRU MODIFICAREA CADRULUI NORMATIV ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI SPAȚIILOR VERZI ÎN LOCALITĂȚILE URBANE ȘI RURALE

În conformitate cu prevederile cadrului normativ național  privind asigurarea transparenței în procesul decizional, antrenării publicului interesat în procesul de elaborare şi consultării prealabile asupra deciziilor inițiativelor legislative în domeniul protecției mediului,

Î.M.Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, în calitatea sa de reprezentant al autorității publice locale, concomitent responsabilă de gestionarea ecosistemelor verzi/albastre ale municipiului Chișinău,

  ANUNȚĂ publicul interesat că în scopul asigurării dreptului fiecărui om la un mediu sănătos şi estetic plăcut, iniţiază elaborarea propunerilor de modificare a cadrului normativ ce reglementează relaţiile în domeniul dezvoltării durabile şi protecţiei spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale .

  Astfel, pentru elaborarea propunerilor de modificare a cadrului normativ în domeniul de administrare și gestionare a durabilă a spaţiilor verzi, inclusiv în vederea îmbunătățirii normelor tehnico-economice pentru asigurarea respectării regimului de pază şi protecţie a acestor ecosistemelor urbane, și pentru realizarea măsurilor de conservare a zonelor cu regim special,

„Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” în parteneriat cu președintele Asociației Patronale a Serviciilor Publice, condusă de de dl Mihail Severovan, un adevărat cunoscător în domeniul de gospodărire publică, servicii comunale și dezvoltare a teritoriului, prin decizia conducerii Asociației a instituit un Grup de lucru, pentru

  a) analiza prevederilor existente în cadrul normativ național, problemelor și conflictele de natură juridică ce trebuie soluționate în domeniul de gospodărire a spațiilor verzi/albastre și/sau domeniile/subdomeniile conexe ce trebuie soluționate;

  b) identificarea actelor normative, normativelor tehnice care conțin prevederi conexe domeniului sau subdomeniilor de activitate, pentru a asigura continuitatea și sinergia intervențiilor și pentru a evita dublările și prevederile opozabile;

  c)formularea propunerilor însoțite de argumentările justificate și altă informație care va constitui baza conceptului de modificare a cadrului normativ.

În scopul ameliorării stării spațiilor verzi/albastre din municipiul Chișinău sunt implicate mai multe structuri municipale. Actualmente, suprafața municipiului Chișinău acoperită cu vegetație forestieră constituie circa 4,3 mii ha, din care cca 2,3 este gestionată de Asociație.

În urma schimbărilor climatice  se înregistrează intensificarea proceselor de eroziune a solului și de alunecare a terenurilor, de schimbare nefavorabilă a regimului hidrologic și reducere a resurselor acvatice. Este bine cunoscut, că vegetația forestieră reprezintă principalul element privind asigurarea echilibrului ecologic, iar refacerea și mărirea suprafețelor împădurire ar asigura condiții mai bune pentru dezvoltarea societății pe termen lung. De aceea, problema conservării şi dezvoltării durabile a vegetației forestiere urbane existente, precum și extinderea terenurilor urbane prin împădurirea de noi suprafețe inapte utilizării, devine una de interes național.

Totodată, este de menționat că în clasamentul european al indicatorilor de evaluare  a spațiului verde/albastru urban sunt stabilite mai multe grupe de calificare care devin ținte a obiectivelor de dezvoltare a Asociației pentru următoarea decadă. Corespunzător, anume de modul în care sunt realizate aspectele cantitative (spaţiale) şi calitative ale sistemului de spaţii verzi/albastre depinde şi nivelul de satisfacţie al populaţiei urbane.

Pentru o gestionare durabilă a acestor ecosisteme forestiere (verzi) și acvatice (albastre), care reprezintă un potențial beneficiu  economic, social și de protecție a mediului înconjurător urban/rural, este indispensabilă implicarea specialiștilor și experților instituțiilor publice din domeniul de cercetare silvică cât și de cercetare a  resurselor biologice acvatice, responsabile de inventarierea  și ţinerea cadastrul acestor resurse, elaborării prognozei de perspectivă a stării funcționale a acestor ecosisteme şi recomandărilor de sporire a productivității.

În acest context, din data publicării prezentului anunț, solicităm publicului interesat de a înainta în formă scrisă  comentarii și propuneri concludente/relevante la inițiativa anunțată în termen de până în data de 28 Februarie 2023 .

Comentariile și propunerile pot fi adresate la sediul Asociației:

MD-2005, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 62,

sau transmise în adresa electronică: anticamera@agsv.md